روستای هاور 

عکاس: کاوه صابری

http://bayanbox.ir/view/7112841460686137750/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1-2.jpg
http://bayanbox.ir/view/2553094162765021218/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1-3.jpg