مراتع سرسبز منطقه باله

روستای ارکان

پانوراما متشکل از چهار شات عمودی

عکاس: محسن ایمانی