اگر داده های جمعیتی را به هم ریخته مشاهده می کنید از اینجا داده ها را با فرمت اکسل دانلود کنید

استان خراسان شمالی                                           
تعداد  شهرستان     تعداد بخش    تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    6    15    15    40    863    102    176                   
                                               
                                               
        شهرستانهای استان خراسان شمالی                                       
    نام شهرستان     تعداد بخش    تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    اسفراین    2    2    7    174    18    23                   
    بجنورد    3    3    8    230    42    57                   
    جاجرم    3    4    6    82    5    7                   
    شیروان    2    2    8    150    9    36                   
    فاروج    2    1    5    83    8    19                   
    مانه وسملقان    3    3    6    144    20    34                   
    جمع کل     15    15    40    863    102    176                   
                                               
                                               
        شهرستان اسفراین                                       
    تعداد بخش        تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    2        2    7    174    18    23                   
                                               
                                               
        شهرستان اسفراین - بخش بام وصفی آباد                                        
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        2        51    2    9                   
                                               
                                               
    شهرستان اسفراین - بخش بام وصفی آباد - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    بام    بام    25    2    4                           
    صفی آباد    قنبرباغی    26    0    5                           
                                               
                                               
    شهرستان اسفراین - بخش بام وصفی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     بام      بام    1474    685    789                           
     بام      دهنه اجاق    1160    544    616                           
     بام      نوده بام    985    424    561                           
     بام      جهان    915    453    462                           
    شهرستان اسفراین - بخش بام وصفی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     صفی آباد      قنبرباغی    817    376    441                           
    صفی آباد     اسفید    756    319    437                           
     صفی آباد      الست علیا    673    314    359                           
     بام      قارضی کرجی    614    278    336                           
     صفی آباد     دهنه شیرین    559    257    302                           
     بام     دستجرد    569    271    298                           
     صفی آباد      زنفت    507    231    276                           
                                               
                                               
        شهرستان اسفراین - بخش مرکزی                                        
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        5        123    16    14                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان اسفراین - بخش مرکزی - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    آذری    فرطان کهنه    29    5    4                           
    دامن کوه    چهاربرج    15    4    0                           
    زرق آباد    رزق اباد    29    2    2                           
    رویین    رویین    26    5    7                           
    میلانلو    اردغان    24    0    1                           
                                               
    شهرستان اسفراین - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     روئین      رویین    2604    1286    1318                           
     روئین      سست    2586    1330    1256                           
     دامن کوه      چهاربرج    1996    1012    984                           
    روئین      خوشین    1725    787    938                           
     آذرئ      فرطان کهنه    1749    850    899                           
     روئین      ایرج    1506    706    800                           
     دامن کوه      سارمران    1417    687    730                           
    شهرستان اسفراین - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام دهستان و روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     زرق آباد     چهل حصار    1396    669    727                           
     روئین      کلات    1372    674    698                           
     دامن کوه      توی    1327    648    679                           
     دامن کوه      خالداباد    1208    598    610                           
     آذرئ      فرطان تازه    1135    541    594                           
     آذرئ      جوشقان    1132    555    577                           
     آذرئ      اتیمز    1165    596    569                           
    آذرئ      کوشکی    1079    550    529                           
     زرق آباد      رزق اباد    1013    493    520                           
     روئین      فریمان    853    398    455                           
     روئین      محمودی    912    460    452                           
     آذرئ      گراتی    798    384    414                           
     آذرئ      قاسم اباد    767    399    368                           
     آذرئ      کلاته میرزارحیم    780    416    364                           
     میلانلو      اردغان    637    323    314                           
     روئین      برج    595    290    305                           
    شهرستان اسفراین - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان    نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     روئین      بزنج    578    290    288                           
     زرق آباد      مهراباد    572    289    283                           
     زرق آباد     اجقان    513    235    278                           
     روئین      کسرق    535    260    275                           
     روئین      باغی    517    254    263                           
     آذرئ     سینان    515    254    261                           
     روئین      عراقی    507    260    247                           
                                               
        شهرستان بجنورد                                       
    تعداد بخش        تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    3        3    8    230    42    57                   
                                               
        شهرستان بجنورد - بخش راز و جرگلان                                        
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        3        70    18    16                   
                                               
    شهرستان بجنورد - بخش رازو جرگلان - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    جرگلان    بیک پولاد/بک پولاد/    38    11    7                           
    راز    تنگه ترکمن    16    2    1                           
    غلامان    غلامان    16    5    8                           
                                               
    شهرستان بجنورد - بخش راز وجرگلان - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     غلامان      غلامان    2665    1240    1425                           
     جرگلان      بیک پولاد/بک پولاد/    2441    1166    1275                           
     جرگلان      یکه سعودسفلی    2388    1142    1246                           
     جرگلان      گرگز    2014    960    1054                           
     جرگلان      دویدوخ علیا / دویدخ علیا/    2032    1005    1027                           
     جرگلان      باغلق    1924    947    977                           
     جرگلان      یکه سعودعلیا    1657    805    852                           
     جرگلان      بچه دره    1621    826    795                           
     غلامان      تازه قلعه    1541    767    774                           
    شهرستان بجنورد - بخش راز وجرگلان - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     راز      تنگه ترکمن    1560    791    769                           
     غلامان      سیوخسوهاشم    1359    685    674                           
     غلامان      اشرف دره    1265    617    648                           
     راز      پشین ده    1178    573    605                           
     جرگلان      گز    1217    623    594                           
     غلامان      راستقان    1073    524    549                           
     جرگلان     کلاته ابریشم    1081    536    545                           
     جرگلان     مزارلق /اسلامبول /    1037    504    533                           
     جرگلان      کاریز    1013    500    513                           
     جرگلان      کرپشتلی علیا    985    488    497                           
     غلامان      داشلی قلعه    910    432    478                           
     غلامان     تکله قوز    859    420    439                           
    جرگلان      کرکولی    827    393    434                           
     جرگلان      حصارچه    831    404    427                           
     راز      امانلی    832    431    401                           
     جرگلان      اشتوت بالا    815    422    393                           
    شهرستان بجنورد - بخش راز وجرگلان - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان    نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
    غلامان      پرسه سوعلیا    764    379    385                           
     جرگلان      قره اقاج    722    348    374                           
     جرگلان      کرپشتلی باغی    712    356    356                           
     جرگلان     توتلی علیا    652    307    345                           
     غلامان      سیوخسوانقلاب / سیوخسومرادخان/    633    321    312                           
    غلامان      ادینه قلی    605    300    305                           
     غلامان      کلاته حسنقلی    512    234    278                           
     غلامان      بشدره    517    240    277                           
    غلامان      سنگسار    534    262    272                           
                                               
                                               
        شهرستان بجنورد - بخش مرکزی                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        3        99    19    24                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    آلاداغ    ارکان    41    9    9                           
    باباامان    باباامان    16    6    5                           
    بدرانلو    بدرانلو    42    4    10                           
                                               
                                               
    شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     باباامان      محمداباد    4368    2173    2195                           
     باباامان      چناران    3658    1817    1841                           
    آلاداغ     ارکان    2783    1375    1408                           
     آلاداغ      ملکش    2766    1405    1361                           
     بدرانلو      بیدک    2800    1469    1331                           
     آلاداغ     گریوان    2204    1029    1175                           
    شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان    نام روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     باباامان      باغ چق    1886    906    980                           
     باباامان      جمی    1755    833    922                           
     آلاداغ      سندل اباد    1839    970    869                           
     باباامان     ینگه قلعه    1686    821    865                           
     بدرانلو      دهگاه    1581    782    799                           
     آلاداغ      مهنان    1341    684    657                           
     بدرانلو      کلاته پهلوانلو    1340    702    638                           
     بدرانلو      گلی    1222    595    627                           
     آلاداغ      درتوم    1157    559    598                           
     آلاداغ      اله وردیخان    1071    523    548                           
     آلاداغ      رختیان    1080    532    548                           
     آلاداغ      حصارشاهوردیخان /حصارحسینی /    1040    502    538                           
     باباامان      علی اباد    1097    567    530                           
    بدرانلو      بوربور    986    477    509                           
    شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     باباامان      کلاته باقرخان سه    976    488    488                           
     بدرانلو      بدرانلو    910    426    484                           
     بدرانلو      دراغانلو/شهرک شهیداحسانی /    890    430    460                           
     باباامان      طراقی ترک    939    488    451                           
     بدرانلو      لنگر    786    346    440                           
     بدرانلو      شهرک تاتار /حلیم اباد/    882    443    439                           
     بدرانلو      فخرالدین    822    385    437                           
     آلاداغ      رئین    917    482    435                           
     آلاداغ      علی گل    822    403    419                           
    آلاداغ     کچرانلو    755    361    394                           
     بدرانلو     کلاب    732    355    377                           
     آلاداغ     حلقه سنگ    748    386    362                           
     آلاداغ      برج    708    353    355                           
    شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     باباامان      حمید    651    310    341                           
     آلاداغ      خداقلی    665    325    340                           
     بدرانلو      کلاته شهیداذرسا/سنجراباد/    650    335    315                           
     آلاداغ      طراقی کرد    634    320    314                           
     بدرانلو      قصرقجر    564    261    303                           
     باباامان     باباامان    567    285    282                           
     باباامان      پیغور    596    314    282                           
     آلاداغ      کلاته یاوری    552    278    274                           
     آلاداغ      کلاته نقی    505    255    250                           
     بدرانلو      قره کانلو    504    261    243                           
                                               
        شهرستان بجنورد - بخش گرمخان                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        2        61    5    17                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان بجنورد - بخش گرمخان - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    گرمخان    اسفیدان    39    3    12                           
    گیفان    گیفان بالا/بالاده /    22    2    5                           
                                               
                                               
    شهرستان بجنورد - بخش گرمخان - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     گرمخان      اسفیدان    1949    963    986                           
     گرمخان      نوده    1645    806    839                           
     گرمخان     سلولی    1616    818    798                           
     گیفان      شهرک قلعه جق بزرگ    1344    667    677                           
     گیفان      پیربز    1032    502    530                           
    شهرستان بجنورد - بخش گرمخان - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان    نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     گیفان      قلعه محمدی /اوغازه /    665    303    362                           
     گرمخان     قوچ قلعه علیا    719    361    358                           
    گرمخان      قره خان بندی    653    317    336                           
     گرمخان      ناوه    645    320    325                           
     گیفان     حسن اباد    606    296    310                           
     گرمخان     عبداله اباد    605    296    309                           
     گیفان      قشلاق ناوه /کلاته شهید/شهدائ ناو    605    298    307                           
     گرمخان      قارلق    609    309    300                           
    گرمخان      شاه اجاق    543    252    291                           
     گرمخان     اق تپه    600    310    290                           
    گیفان     گیفان بالا/بالاده /    575    285    290                           
     گرمخان      سیساب    572    291    281                           
    گرمخان      شهرک قره لر    549    271    278                           
                                               
    شهرستان بجنورد - بخش گرمخان - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     گیفان      ایزمان بالا    532    258    274                           
     گرمخان     شیخ    521    252    269                           
     گرمخان      سرچشمه    554    295    259                           
     گرمخان      بندیغمور    520    264    256                           
                                               
        شهرستان جاجرم                                       
    تعداد بخش        تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    3        4    6    82    5    7                   
                                               
                                               
        شهرستان جاجرم - بخش جلگه سنخواست                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        2        16    1    4                   
                                               
    شهرستان جاجرم - بخش جلگه سنخواست - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    چهارده سنخواست    خراشاه /اسلام اباد/    6    0    3                           
    دربند    قلی    10    1    1                           
                                               
    شهرستان جاجرم - بخش جلگه سنخواست  - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     دربند      قلی    1277    627    650                           
     دربند     کرف    696    335    361                           
     چهارده سنخواست      خراشاه /اسلام اباد/    655    316    339                           
     چهارده سنخواست      جربت    639    305    334                           
     چهارده سنخواست      اندوقان    554    260    294                           
        شهرستان جاجرم - بخش جلگه شوقان                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        2        24    2    2                   
                                               
    شهرستان جاجرم - بخش جلگه شوقان - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    شوقان    حصارعیسی    12    0    1                           
    طبر    طبر    12    2    1                           
                                               
                                               
    شهرستان جاجرم - بخش جلگه شوقان  - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     طبر      چهاربید    1546    736    810                           
     طبر      طبر    1025    463    562                           
     شوقان      حصارعیسی    592    265    327                           
     طبر      جوشقان    561    272    289                           
                                               
                                               
        شهرستان جاجرم - بخش مرکزی                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    2        2        42    2    1                   
                                               
                                               
    شهرستان جاجرم - بخش مرکزی - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    گلستان    دشت    33    1    1                           
    میان دشت    ایور    9    1    0                           
                                               
                                               
    شهرستان جاجرم - بخش جلگه شوقان  - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     میان دشت      ایور    4664    2343    2321                           
     گلستان      دشت    1132    562    570                           
     گلستان      رباطقره بیل    788    387    401                           
                                               
                                               
                                               
        شهرستان شیروان                                       
    تعداد بخش        تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    2        2    8    150    9    36                   
                                               
                                               
        شهرستان شیروان - بخش سرحد                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        3        62    2    16                   
                                               
                                               
    شهرستان شیروان - بخش سرحد - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    تکمران    علیخانقلعه    14    0    4                           
    جیرستان    کلاته نظرعلی    18    0    5                           
    قوشخانه    سنجد    30    2    7                           
                                               
    شهرستان شیروان - بخش سرحد - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
    قوشخانه      سنجد    1774    859    915                           
     قوشخانه      رباط    1148    533    615                           
    قوشخانه      ینگی قلعه بالا    862    406    456                           
     تکمران      علیخانقلعه    787    359    428                           
     تکمران      ظفر اباد/سرداراباد/    790    380    410                           
     قوشخانه      برزلان علیا    769    374    395                           
     قوشخانه      زیدر    727    346    381                           
     قوشخانه      سرداب    744    374    370                           
     جیرستان      کلاته نظرعلی    646    292    354                           
     جیرستان      نامانلو    638    284    354                           
     جیرستان      کلاته نظرمحمد    714    362    352                           
     تکمران      بیک    632    296    336                           
     جیرستان      کوسه    645    312    333                           
     قوشخانه      سولدی    615    298    317                           
     تکمران      توپکانلو    599    292    307                           
    شهرستان شیروان - بخش سرحد - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     جیرستان      ملوانلو    543    243    300                           
     قوشخانه      خیراباد    564    270    294                           
     قوشخانه      کاکلی    507    235    272                           
                                               
        شهرستان شیروان - بخش مرکزی                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        5        88    7    20                   
                                               
                                               
    شهرستان شیروان - بخش مرکزی - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    حومه    دوین    18    1    5                           
    زوارم    زوارم    10    2    2                           
    زیارت    خانلق    15    3    2                           
    سیوکانلو    بوانلو    28    0    5                           
    گلیان    گلیان    17    1    6                           
                                               
                                               
    شهرستان شیروان - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
    زیارت      خانلق    4905    2421    2484                           
     زیارت      زیارت    4202    2065    2137                           
     زوارم      حسین اباد    2572    1268    1304                           
     زوارم      زوارم    1585    812    773                           
    حومه      دوین    1310    632    678                           
     زیارت     اسلام ابادکارخانه قند    1325    651    674                           
     گلیان      اسطرخی    1098    503    595                           
     زیارت      توده    934    425    509                           
    گلیان      رزمغان    949    478    471                           
    حومه      چلو    949    495    454                           
    زوارم      عبداباد    907    462    445                           
     سیوکانلو      بوانلو    818    406    412                           
     زوارم      فجراباد    746    337    409                           
     گلیان      ملاباقر    704    337    367                           
    شهرستان شیروان - بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     گلیان      پیرشهید    697    331    366                           
     زیارت      بیگان    716    356    360                           
     حومه      اله ابادعلیا    673    320    353                           
     گلیان      گلیان    619    269    350                           
     حومه     رضااباد    646    309    337                           
     سیوکانلو      اوغاز کهنه /کهنه اوغاز/    634    297    337                           
     گلیان     حصارپهلوانلو/حصارگلیان    663    326    337                           
     سیوکانلو      اوغازتازه    579    263    316                           
     حومه      برزل اباد    601    286    315                           
     گلیان      ورگ    595    287    308                           
     سیوکانلو      بی بهره    578    272    306                           
     سیوکانلو      قلعه چه    576    289    287                           
     حومه      باغان    528    269    259                           
                                               
        شهرستان فاروج                                       
    تعداد بخش        تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    2        1    5    83    8    19                   
                                               
                                               
        شهرستان فاروج - بخش خبوشان                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    0        2        24    3    9                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان فاروج - بخش خبوشان - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    تیتکانلو    تیتکانلو    12    2    6                           
    حصار    یام    12    1    3                           
                                               
                                               
    شهرستان فاروج- بخش خبوشان- دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     تیتکانلو      تیتکانلو    3630    1801    1829                           
     حصار      یام    1428    648    780                           
     تیتکانلو      گزکوه    1063    512    551                           
     تیتکانلو      جعفرابادسفلی    863    413    450                           
     تیتکانلو      حاجی تقی    882    446    436                           
     حصار      اسفجیر    896    464    432                           
     تیتکانلو      نجف اباد    732    352    380                           
    تیتکانلو      کلاته صفدراباد    717    342    375                           
     حصار     کوران ترکیه    643    304    339                           
     تیتکانلو      مرغزار    645    310    335                           
     تیتکانلو      نقاب    532    250    282                           
     حصار     کوران کردیه    585    306    279                           
                                               
                                               
        شهرستان فاروج - بخش مرکزی                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        3        59    5    10                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان فاروج - بخش مرکزی - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    سنگر    خرق    26    1    3                           
    شاه جهان    مایوان    11    3    4                           
    فاروج    چری    22    1    3                           
                                               
    شهرستان فاروج- بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     شاه جهان      مایوان    2629    1224    1405                           
     فاروج      چری    2090    1078    1012                           
                                               
    شهرستان فاروج- بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     شاه جهان      چوکانلو    1683    843    840                           
    سنگر     خرق    1110    500    610                           
     شاه جهان      سه گنبد    1148    565    583                           
     فاروج      کواکی    700    291    409                           
     سنگر     باش محله    661    255    406                           
     سنگر      ینگه قلعه    717    330    387                           
     فاروج      مفرنقاه    715    344    371                           
     فاروج      رشوانلو    618    280    338                           
     شاه جهان      کلاته سیاهدشت    626    291    335                           
     سنگر      قره چشمه    571    242    329                           
    شاه جهان      خیراباد    524    217    307                           
     شاه جهان      خسرویه    615    317    298                           
     شاه جهان      برگرد    553    259    294                           
                                               
        شهرستان مانه و سملقان                                       
    تعداد بخش        تعداد شهر    تعداد دهستان     تعداد کل روستاها    تعداد روستا های بالای 1000 نفر     تعداد روستاهای  500 الی 999 نفر                   
    3        3    6    144    20    34                   
                                               
                                               
                                               
        شهرستان مانه و سملقان - بخش سملقان                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        2        24    6    6                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان مانه و سملقان - بخش سملقان - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    آلمه    کشانک    10    2    3                           
    قاضی    زرد    14    4    3                           
                                               
                                               
                                               
                                               
    شهرستان مانه و سملقان- بخش سملقان - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     آلمه      کشانک    2574    1235    1339                           
     قاضی      زرد    2291    1087    1204                           
     قاضی      شهرابادکرد    1888    937    951                           
     قاضی      قلعه خان /رسالت /    1788    887    901                           
     قاضی      شهرابادخاور    1727    848    879                           
     آلمه      چمن بید    1393    672    721                           
     آلمه      درکش    872    412    460                           
     قاضی      لنگر    782    365    417                           
     قاضی      کاستان    790    382    408                           
     آلمه      کلاته زمان صوفی    653    314    339                           
     قاضی      کلاته غمو    610    325    285                           
     آلمه      حیدراباد    516    260    256                           
                                               
                                               
        شهرستان مانه و سملقان - بخش مانه                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        2        72    4    14                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان مانه و سملقان - بخش مانه - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    اترک    محمداباد    44    3    11                           
    شیرین سو    کهنه جلگه    28    1    3                           
                                               
                                               
    شهرستان مانه و سملقان- بخش مانه - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     اترک      محمداباد    2135    1060    1075                           
     شیرین سو      کهنه جلگه    1422    675    747                           
     اترک      دشتک علیا    1229    636    593                           
    شهرستان مانه و سملقان- بخش مانه - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     اترک      بازاره قارناس    1096    527    569                           
    اترک      عشق اباد    862    410    452                           
     اترک      کوشکی ترکمن    846    407    439                           
     شیرین سو      خرتوت    586    283    303                           
     اترک      خرم ده غربی    618    318    300                           
     اترک      خرم ده شرقی    619    324    295                           
     اترک      کیکانلو    590    304    286                           
     اترک      گزاباد    548    263    285                           
     اترک      دشتک سفلی    519    237    282                           
     اترک      کلاته چنار    537    258    279                           
     اترک      اغمزار    537    258    279                           
     شیرین سو      کلاته اله قلی    505    233    272                           
     اترک     چوپلی تپه    531    265    266                           
     اترک     کشک اباد    533    277    256                           
     شیرین سو      یموق    512    257    255                           
        شهرستان مانه و سملقان - بخش مرکزی                                       
    تعداد شهر        تعداد دهستان         تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000 نفر    تعداد روستاهای 500 الی999 نفر                   
    1        2        48    10    14                   
                                               
                                               
                                               
    شهرستان مانه و سملقان - بخش مرکزی - دهستانها                                           
    نام دهستان    مرکز دهستان    تعداد روستا    تعداد روستاهای بالای 1000نفر    تعداد روستاهای 500 الی999نفر                           
    جیرانسو    اینچه سفلی    23    2    10                           
    حومه    مهمانک    25    8    4                           
                                               
                                               
    شهرستان مانه و سملقان- بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     حومه      مهمانک    1762    870    892                           
     حومه      ملاحسن    1646    826    820                           
    شهرستان مانه و سملقان- بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     حومه      چخماقلو    1609    798    811                           
     اینچه سفلی     اینچه سفلی    1503    737    766                           
     حومه      بیارکرد    1496    760    736                           
     حومه      اسلام ابادکرد/شاه اباد/    1360    682    678                           
     حومه      نجف    1238    598    640                           
     حومه      قره مصلی    1288    654    634                           
     حومه      کریک    1098    553    545                           
     جیرانسو      اینچه علیا    1059    522    537                           
     جیرانسو      امند    966    443    523                           
     جیرانسو     بهکده رضوی /شاه اباد/    957    462    495                           
     جیرانسو      تازه یاب    827    363    464                           
     جیرانسو      پادگان نظامی شهراباد    886    431    455                           
     حومه      شیراباد/زوسفلی /    774    391    383                           
     حومه      حسن سو    728    352    376                           
     حومه      نادراباد    629    296    333                           
     جیرانسو      گزباشی    598    269    329                           
                                               
    شهرستان مانه و سملقان- بخش مرکزی - دهستانها - روستاها                                           
    نام دهستان     نام  روستا    جمعیت کل    مرد    زن                           
     حومه      زوعلیا    673    348    325                           
    جیرانسو      گرگزتازه یل    551    242    309                           
    جیرانسو      تاجیک    532    230    302                           
    جیرانسو     قره قانلو    606    311    295                           
    جیرانسو      چشمه    531    258    273                           
     جیرانسو      قزل لر/قره باغ /    502    229    273