قابی پاییزی از جنگل های بلوط، خراسان شمالی، مانه و سملقان

عکاس : حامد موسوی نژاد