اردیبهشت ماه 1399

مکان:  روستای زرد

عکاس: کاوه صابری

http://s13.picofile.com/file/8398902076/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DB%B9%DB%B9_4_.jpg
http://s13.picofile.com/file/8398902050/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DB%B9%DB%B9_3_.jpg
http://s12.picofile.com/file/8398902042/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DB%B9%DB%B9_2_.jpg
http://s12.picofile.com/file/8398902000/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DB%B9%DB%B9_1_.jpg