مکان: روستای زرد، کوه پایه های قرخود

عکاس: کاوه صابری

http://s7.picofile.com/file/8390630884/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_1_.jpg
http://s6.picofile.com/file/8390631100/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_5_.jpg
http://s7.picofile.com/file/8390630934/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_2_.jpg
http://s6.picofile.com/file/8390631042/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_4_.jpg