مکان: کوه پایه های روستای زرد

عکاس: کاوه صابری

زمان: شهریور ماه  1398