مکان: منطقه قرخود روستای زرد

عکاس: کاوه صابری

زمان: دی ماه 1398