نمایی زیبا از روستای عباس آباد

عکاس: مصطفی محمودی