غار هُنامه ، شیروان ، خراسان شمالیغار هُنامه ، شیروان ، خراسان شمالی
Cave Honameh
غارهای هنامه مسکن چه کسانی بوده اند و چه دورانی داشته اند؟
هر گوشه از این سر زمین رازی در دل نهفته دارد، هر جایش نشانی از تاریخ بشریت دارد، غارهای هنامه هم قسمتی از این تاریخ رمز آلود را شکل می دهند.
هنامه در زبان زرتشتی به خوشنام، محل پاک و مقدس نیز معنی می‌شود.
آدمی با دیدن غارهای هنامه شیروان به تاریخ سفر می کند، زمانی که آدمیان هنوز مسکن و مأوایشان در دل کوه ها بود، از خود می پرسد چطوره زندگی می کرده اند؟ و چطور؟، چرا؟  چگونه های زیادی با دیدن این غارهای دستکند در ذهن آدمی می گذرد

منبع:» https://www.instagram.com/nature_explorer_iran/