منطقه کوهستانی سالوک_مسیر بجنورد به اسفراین
عکاس : رضا نقدی پور