این ها که گفتید به خوی ما نمی خواند. ما آزاد زندگی کرده ایم. طبیعت همیشه دم دستمان بوده.

در کوه و کمرش که اسب رانده ایم.

در دشتش که اطراق کرده ایم. زیر آسمانش که چادر زده ایم. نمی شود ما را در خانه زندانی کرد.

طبیعت زیبا و وصف نشدنی روستای زرد

عکاس:؟؟؟