روستا زینکانلو رشته در  کوه های شاهجهان

عکاس :» مسیب رضایی

اردیبهشت 98


(روستای زینکانلو یکی از روستاهای سرسبز شهر فاروج در خراسان شمالی است.

http://s5.picofile.com/file/8369596492/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8810.jpg

http://s5.picofile.com/file/8369596376/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%886.jpg

http://s5.picofile.com/file/8369595184/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88.jpg

http://s5.picofile.com/file/8369595884/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%881.jpg

http://s5.picofile.com/file/8369595218/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC.jpg

http://s5.picofile.com/file/8369596434/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%888.jpg

http://s2.picofile.com/file/8369596576/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8812.jpg

http://s5.picofile.com/file/8369596992/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8814.jpg

http://s2.picofile.com/file/8369596418/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%887.jpg

http://s5.picofile.com/file/8369595800/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88.jpg

http://s2.picofile.com/file/8369596468/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%889.jpg