طبیعت پاییزی روستای حلواچشمه , شیروان .

عکاس: محسن ایمانی