روستای گردشگری اسپیدان که به اسفیدان نیز شناخته می شود . این روستا در کوه های سرسبز استان واقع گشته است به همین خاطر مورد توجه گردشگران قرار می گیرد. روستای گردشگری اسپیدان از اطراف توسط کوه هایی چون کوه آق قیه و خزانه احاطه شده است. ساختار روستا نیز به دلیل پلکانی بودن بسیار شبیه به ماسوله است