خانه ای کاهگلی ..
.
روستای ارکان

عکاس : محسن ایمانی