بجنورد زیبا از فراز کوه بابا موسی
عکاس : عباس رستگار