خراسان_شمالی
روستای نوده شاه جهان
دره ی زیبای قارازو

عکاس: ؟؟