استان خراسان شمالی
شهرستان فاروج
روستای گوگدره

عکاس: محمد سجادی