یک روز زمیتونی زیبا در پارک تفریحی گردشگری بابا امان ، بجنورد
عکاس : احسان حاتمی