بند خاکی عبدل آباد , حصار گرمخان , بجنورد

عکاس : داریوش اورانوس بخت