خراسان_شمالی
شیروان، روستای اسطرخی، آبشار شارشار
عکاس: هادی اخباری