ارک تفریحی و گردشگری باباامان, بجنورد زیبا
خرداد ۹۸
.عکاس: محسن ایمانی