طبیعت زیبای روستای گِسک شهرستان صفی آباد

عکاس: خانی