ارتفاعات زیبای روستای آق قلعه

http://bayanbox.ir/view/532935097382578186/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87.jpg