عکس: طبیعت بهارسی روستای توریستی روئین-عکاس: مجیدروئین فرد


http://s9.picofile.com/file/8332779134/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_3_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779142/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_4_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779150/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_5_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779168/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_6_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779176/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_7_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779184/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_8_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779192/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_9_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779200/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_10_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779226/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_11_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779234/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_12_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779242/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_13_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779084/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_1_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779100/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_2_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779368/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_22_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779376/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_23_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779384/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_24_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779392/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_25_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779268/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_14_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779276/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_15_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779284/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_16_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779292/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_17_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779300/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_18_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779318/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_19_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8332779334/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_20_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8332779342/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF_21_.jpg