یوزپلنگ زیبای خراسان شمالی/یوزپلنگ آسیایی
http://www.nkchto.ir/documents/1689417/0/%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF.jpg/e88a8801-3c26-44c6-8f81-65e6406d82b9?t=1443854308497