آتشکده اسپاخو شهرستان مانه و سملقان در خراسان شمالی


http://www.nkchto.ir/documents/1689417/0/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AE%D9%88.jpg/1ce8e515-b727-4357-8c16-43fd7c7e01c2?t=1443847307316