تپه ای تاریخی است در جنوب غرب شهر درق که نشان دهنده وجود ابادی قدیمی با همین نام در تاریخ کهن شهر درق میباشد که بنا به دلایلی این ابادی ویران شده و خانه های ان به تلی از خاک بدیل شده و اهالی ساکن در این ابادی به شهر درق کوچ نموده اند و در نزدیکی ان قلعه ای بزرگ به نام فخر آباد قرار دارد و این قلعه هم رو به نابودی میباشد. واین شواهد بیانگر قدمت بالای شهر درق در منطقه میباشد.

شماره ثبت در فهرست آثار ملی : ۲۰۶۰۳ مساحت : ۲۰۰۰ متر مربع قدمت : تپه چهارجو بقایای یک استقرار دوره اسلامی در منطقه است . بررسی شواهد مختلف باستانشناسی در این محوطه نشان میدهد تشکیل این ابادی در صدر اسلام و تداوم حیات ان تا قرون ۴-۵ هجری قمری است .

تپه تاریخی چارجو درق

منبع