روستای بام شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی

روستای بام