عکس های زیبا روستای روئین/امید شکری حبرگزاری ایسنا


تصاویری زیبا از سرزمین شکوفه های سیب، روئین

hemmat khahi (6 of 23)-1hemmat khahi (2 of 23)-1hemmat khahi (3 of 23)-1hemmat khahi (4 of 23)-1hemmat khahi (5 of 23)-1hemmat khahi (5 of 23)-1

hemmat khahi (1 of 23)-1hemmat khahi (7 of 23)-1hemmat khahi (8 of 23)-1hemmat khahi (11 of 23)-1hemmat khahi (9 of 23)-1hemmat khahi (12 of 23)-1hemmat khahi (11 of 23)-1hemmat khahi (16 of 23)-1hemmat khahi (18 of 23)-1hemmat khahi (13 of 23)-1hemmat khahi (23 of 23)-1hemmat khahi (20 of 23)-1hemmat khahi (22 of 23)-1